Spustený test: Java - pokročilý

Vyplnené otázky: 0 z 15 otázok

1. Lokálne premenné sú uložené

2. Znak kódovania Unicode sa zapíše pomocou zápisu

3. Rozhranie je

4. Kľúčové slovo super slúži na

5. Ktoré z operátorov môžu vyvolať výnimku triedy ArithmeticException?

6. Premenné inštancií sú premenné

7. Je možné vyvolať vlastnú výnimku?

8. Ktorý z nasedujúcich zápisov definuje Jagged Array?

9. Concatenate operátor má tvar:

10. Chránené metódy a vlastnosti sú prístupné

11. Deserializácia je

12. Inštancia ktorej z uvedených tried je ThreadSafe?

13. Údajový typ char má

14. Veľkosť premennej typu double je

15. Abstraktná metóda v nadradenej triede obsahuje


Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.